Bohoslužba všedního dne

Lidský život je členěn do časových úseků, které jsou dány významnými daty, událostmi, přechody. Naši předci měli za to, že v tomto období se vstřícné lidské slovo nějak snadněji zhmotňuje. To byl důvod, proč si v souvislosti s narozeninami, svátky, přelomem roku lidé v hojné míře vzájemně přáli, v církevním prostředí také žehnali. Kdybychom se zeptali, jaké přání má pro […]

Vánoční evangelium pro otrlé

Izajáš 9,5-6 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Podivuhodný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času […]

Nuda o Vánocích?

Lukášovo evangelium 2. kapitola:  Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2  Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3  Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4  Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do […]

Když se anděl rozpovídá o sexualitě

Lukášovo evangeliu 1. kapitola: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 29 Ona se nad […]

Vytržení z těžkostí nebo vytržení z pasivity?

V době dospívání jsem se zúčastňoval setkání křesťanské mládeže v evangelickém sboru v Havířově. Společně jsme podnikali nejrůznější aktivity, chodili na hory, navštěvovali mládeže z jiných sborů, četli Bibli, sledovali filmy. Vzpomínám si, na jeden film, který mě velmi zasáhl. Tento snímek pojednával o druhém příchodu Krista. Jeho autoři se snažili ztvárnit biblické texty, které se k tomuto tématu […]

Už ano a ještě ne…

Advent se v dějinách křesťanské církve začal slavit ještě dříve, než byly oficiálně stanoveny oslavy Vánoc. Oslavy adventu trvaly původně šest týdnů. Když si všímám, co se děje kolem nás – v Shopping Parku se letos vánoční strom rozsvěcoval 17. listopadu, v Olomouci začaly vánoční trhy 19. listopadu, v Brně 24. 11., a mohl bych pokračovat dalšími městy – […]

Oddělit neznamená vyloučit

Matoušovo evangelium 25, 31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 33  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 34  Tehdy řekne král těm […]

Bože, dělej, pohni si!

Žalm 70: 1 Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování. 2 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! 3 Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. 4 Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: „Dobře ti tak!“ 5 Ať jsou […]

Kolem nás chaos a v nás trojský kůň?

Jak máme žít? Tato otázka zaměstnávala starověké Izraelce, poté, co byli osvobozeni z egyptského otroctví. Jak teď máme žít? Otrocký život v Egyptě, kterému unikli, byl nelidsky krutý, hrozný, nesnesitelný. Ale v Egyptě měli alespoň domy. Měli jídlo. Věděli, co mohou očekávat. Teď byli na poušti. Neustále se někam přesouvali. Každý den se ukládali k spánku na jiném místě. […]

Od mladické nedůvěry k lety prověřené věrohodnosti

Dnes již 83letý Jack Weinberg, v r. 1965, kdy byl studentem Univerzity v Karolíně v USA, pronesl v novinovém interview výrok, který se stal nesmrtelným a později byl připisován i mnoha jiným celebritám. Ten výrok zněl: Nevěřte nikomu, komu je přes třicet. Naopak Ježíšovi oponenti si z něj utahovali slovy: Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama? Proč je třicítka […]

Evo, Evo, nebudu ti lhát… (I.)

V průběhu letních prázdnin jsme věnovali pozornost praotci Josefovi, o kterém zazněl celý cyklus kázání. Na začátku podzimu by bylo vhodné vyvážit důraz na mužské hrdiny zmínkou o ženských postavách, kterých je v Bibli celá řada. Dnešní nedělí zahajujeme cyklus věnovaný biblickým hrdinkám. Která biblická žena si zasluhuje prvenství? Nepochybně ta, která je v Bibli zmíněna jako první […]

Překážky na cestě od dobra ke spáse

Ježíš je v Markově evangeliu vylíčen jako muž v neustálém pohybu. V jednom okamžiku pluje lodí, za chvíli už vystupuje na horu, aby hned poté kázal v chrámu. Markovo vyprávění vzbuzuje dojem, že Ježíš stále někam pospíchá. Z období prázdnin a dovolených máte jistě v čerstvé paměti, jak obtěžující může být, když po vás někdo něco chce právě v okamžiku, kdy finalizujete […]

Příbuzné nemáme jen doma, ale také v církvi

Neshody a napětí v rodinách nejsou ničím neobvyklým. Nikomu není příjemné, jestliže prosáknou navenek a stanou se předmětem zájmu okolí. Dnešní úryvek z evangelia o jedné takové rodinné rozepři vypráví. A dokonce se týká Ježíšovy rodiny. Skutečnost, že o tomto incidentu autor nijak nemlží, svědčí o tom, že evangelia nepatří do žánru vykonstruovaného popisu dokonalých lidí, […]

Začátek školy je významnější než kterýkoli jiný

Na pravidelném pondělním setkání, kde s ostatními faráři společně diskutujeme o tématu nejbližší neděle, bratr biskup prohlásil, že neděli u příležitosti zahájení školního roku mají děti mnohem méně rády než neděli, která školní rok uzavírá. Není pochyb o tom, že prázdniny mají své nezaměnitelné kouzlo, kterému se jen stěží něco vyrovná. A přesto si dovolím tvrdit, […]