Boží polibek

Připomeňme si, kde jsme naše hrdiny z knihy Rút opustili minulou neděli. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích. Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. Byli […]

Chléb nebo záhuba?

Nacházíme se uprostřed prázdnin, v období dovolených. Ti, kteří mají zálibu v knihách, si již jistě sehnali zajímavé tituly, aby měli v průběhu volna možnost číst nějakou podnětnou četbu. Pro druhý prázdninový měsíc jsem se rozhodl číst, spolu s vámi, na pokračování, starozákonní knihu Rút. Tato kniha splňuje všechny předpoklady kvalitní dovolenkové četby. Není dlouhá, […]

Jde o víc než jen o zdvořilost

Jak nás, křesťany, vnímá naše okolí? V jednom výzkumu, který proběhl docela nedávno, byli nekřesťané dotázáni, která vlastnost jim v souvislosti s křesťany naskočí jako první. Víte, o jakou vlastnost se jednalo? Pocit nadřazenosti, projevující se sklonem k moralizování, poučování a odsuzování. Druhou vlastností, kterou u křesťanů jejich okolí nejčastěji detekuje, bylo pokrytectví. Křesťané prý jen mluví o vysokých […]

Natěšený, nerozhodný a váhavý

Dokázali byste spočítat, kolikrát v životě se vám přihodilo, že jste řekli: Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych…ukončil studium; získal titul; dokončil několik důležitých projektů; našel si partnera/partnerku; vychoval děti; postavil dům; splatil půjčku; měl čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát… Seznam toho, co chceme udělat je nekonečný. Jestliže se Bůh ocitl až na […]

Na horizontu záchrana

Nazí a vystrašení. Tak se nazývá jedna podmanivá a zároveň kontroverzní reality show na televizní stanici Discovery Channel. Výchozí situace je následující: muž a žena, kteří se navzájem neznají, jsou ponecháni, o samotě, na pustém místě, kde mají přežít 21 dnů. Ale pozor, nejedná se o jakékoli místo, ale o lokalitu, která patří na naší […]

Trojiční choreografie života

Trojiční život je choreografií lásky. Bůh Otec, Syn a Duch svatý přebývají v sobě navzájem a nepřestávají se navzájem obdarovávat. K takovému životu jsme byli stvořeni i my. Náš život, naše manželství, rodiny, školy pracoviště, sbory se mají stát ikonami Boží Trojice. Vzájemné nekončící obdarovávání se láskou je naše duchovní DNA. Základ, na kterém náš […]

Svět je jako divadlo a Duch svatý jako…

Charakteristika zdevastovaného lidského nitra odpovídá popisu země před zásahem Stvořitele. Všichni ta první slova z Bible znáte: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Taková je diagnóza duchovně mrtvého člověka. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jak biblické vyprávění pokračuje: ale nad vodami vznášel se duch Boží. Duch svatý je u každého […]

Odhoďte závaží, letíme vzhůru

Nanebevstoupení se více týká toho, co necháváme být, než toho, jak vysoko vystoupáme. Otázka nezní: Jak se dostat do nebe?, protože tento úkol vzal za nás na sebe Ježíš a splnil jej dokonale. Otázka pro nás zní: Co mě táhne k zemi? Co potřebuji pustit?  Žijeme ve světě, který upřednostňuje to, co je nahoře, před tím, […]

Prosba, která nezůstane nevyslyšena

Zasahuje Bůh zázračným způsobem do lidského života a způsobuje v něm nevysvětlitelné změny? Závisí jeho intervence na tom, zda se o ni intenzivně modlíme? Je pravda, že když se o Boží intervenci nemodlíme, Bůh ji neuskuteční?  Mohou naše modlitby způsobit změnu v životě druhých lidí, i přesto, že oni si vůbec nejsou vědomi toho, že se někdo […]

Zpívání je životní styl

S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. (Koloským 3,16) Křesťanství je náboženstvím zpěvu. Bible se mnohem více podobá sbírce písní než sbírce zákonů. O zpěvu se v Bibli hovoří na 400 místech, 50krát jsou v ní lidé vyzváni k tomu, aby zpívali. Biblické postavy jsou neodmyslitelně spjaty s písněmi: Miriam, hlavní představitelka židovských Velikonoc, nejenže […]

Vrátným u svého srdce

Evangelium Jana 10,1-6  „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože […]

Dveře, zámek, klíč. Co s nimi uděláme?

Evangelium Jana 20,19-23  Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne […]

Moudrost tří zahrad

Evangelium Jana 20,11-18  Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu  a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.  Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch […]

O darovaném životě a obětované lásce

Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci. (…)  V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. (Jan […]

Zakoušet pokoj? Ano, ale jak!?

Lukášovo evangelium 19,41-44 Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42  a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43  Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. […]