Anatomie pokušení

Pokušení? Přichází v nejrůznějších převlecích a podobách. Čelíme mu prakticky neustále. Když jeho svodům odoláme, děkujeme Bohu, že naše odhodlání zůstat mu nezlomně věrnými je posíleno. Když se jím ovšem necháme svést, mrzí nás to. Ptáme se, kde se stala chyba, jaké zranitelné místo jsme na sobě odhalili, a nakolik jsme v tom všem spoléhali na Boha? […]

Duchovní životospráva

Milí Kristovi přátelé, na Ježíšovi jistě obdivujete mnoho věcí. Já, mimo jiné, jeho smysl pro realitu. Skvělí kazatelé svá kázání obyčejně přivedou k nějakému vzletnému závěru, který v posluchačích po skončení ještě dlouho rezonuje a nedovolí jim vrátit se příliš brzy do jejich každodenní reality. Víte, jak zakončil Ježíš své kázání na hoře? Podobenstvím o dvou stavitelích. […]

Jak se vyhnout kontaminaci vztahů?

V poslední době jsme s některými z vás hovořili o otázkách životního stylu. Zmínili jsme, že mezi křesťany kladou na tuto oblast největší důraz adventisté sedmého dne. Je to dáno zejména jejich snahou o poctivé navázání na starozákonní výzvy k čistotě života, která se týká stravy, oblékání, péče o tělo, životosprávu. Není divu, že reformátor Marin Luther, který ve […]

Překročit práh, sledovat cestu

Matoušovo evangelium 17. kapitola:  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 2  A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 3  A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s […]

Ženichovo vábení

Janovo evangelium 4. kapitola: Na cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; 6 tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. 7 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ – 8 Jeho učedníci odešli […]

Ježíš na svatební párty

Nevím, zda jste si někdy všimli, kolik pozornosti věnuje Apoštolské vyznání víry událostem, které se odehrály mezi Ježíšovým narozením a ukřižováním? Žádnou. Po větě, ve které o Ježíšovi vyznáváme: „byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny“ následuje bezprostředně věta „trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel“. A my se právě nyní nacházíme v tomto vakuu […]

Co dělá beránka Božím?

Kdybychom měli přístup ke zpravodajství, které by zachycovalo události, k nimž došlo ve světě kalendářů, není pochyb o tom, že tento týden by se odehrál ve znamení vícero významných změn. O jaké by se jednalo? Tak především kalendáře, jejichž výrobní číslo končilo trojkou, vystřídaly nové modely, s pořadovým číslem 24. Změny zaznamenaly také církevní a liturgické kalendáře. […]

Bohoslužba všedního dne

Lidský život je členěn do časových úseků, které jsou dány významnými daty, událostmi, přechody. Naši předci měli za to, že v tomto období se vstřícné lidské slovo nějak snadněji zhmotňuje. To byl důvod, proč si v souvislosti s narozeninami, svátky, přelomem roku lidé v hojné míře vzájemně přáli, v církevním prostředí také žehnali. Kdybychom se zeptali, jaké přání má pro […]

Vánoční evangelium pro otrlé

Izajáš 9,5-6 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Podivuhodný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času […]

Nuda o Vánocích?

Lukášovo evangelium 2. kapitola:  Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2  Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3  Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4  Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do […]

Když se anděl rozpovídá o sexualitě

Lukášovo evangeliu 1. kapitola: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 29 Ona se nad […]

Vytržení z těžkostí nebo vytržení z pasivity?

V době dospívání jsem se zúčastňoval setkání křesťanské mládeže v evangelickém sboru v Havířově. Společně jsme podnikali nejrůznější aktivity, chodili na hory, navštěvovali mládeže z jiných sborů, četli Bibli, sledovali filmy. Vzpomínám si, na jeden film, který mě velmi zasáhl. Tento snímek pojednával o druhém příchodu Krista. Jeho autoři se snažili ztvárnit biblické texty, které se k tomuto tématu […]

Už ano a ještě ne…

Advent se v dějinách křesťanské církve začal slavit ještě dříve, než byly oficiálně stanoveny oslavy Vánoc. Oslavy adventu trvaly původně šest týdnů. Když si všímám, co se děje kolem nás – v Shopping Parku se letos vánoční strom rozsvěcoval 17. listopadu, v Olomouci začaly vánoční trhy 19. listopadu, v Brně 24. 11., a mohl bych pokračovat dalšími městy – […]

Oddělit neznamená vyloučit

Matoušovo evangelium 25, 31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 33  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 34  Tehdy řekne král těm […]

Bože, dělej, pohni si!

Žalm 70: 1 Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování. 2 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! 3 Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. 4 Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: „Dobře ti tak!“ 5 Ať jsou […]